XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie

 

8 czerwca 2017 r. w Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie odbyła się XXX Sesja Rady Miejskiej w Strzyżowie. Podczas posiedzenia podjęto uchwały dotyczące m.in.: zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację zadania pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”, zgłaszanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego do współfinansowania w ramach konkursu Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, działanie 5.2 Rozwój Transportu Kolejowego poza TEN – T (Infrastruktura); zmieniającą uchwałę Nr XXVIII/248/17 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzyżów na lata 2017 – 2023; udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu; określenia sumy, do której Burmistrz Strzyżowa może samodzielnie zaciągać zobowiązania; udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu w zakresie utrzymania chodników/ ścieżek rowerowych przy drodze wojewódzkiej; zmieniającą uchwalę w sprawie budżetu Gminy Strzyżów na 2017 rok oraz w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzyżów na lata 2017 – 2048 oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami obejmującego teren Gminy Strzyżów na lata 20217 – 2020.

 

 

 

RELACJA 

liczba wyświetleń: 613 dodano: 2017-06-13