Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1446/17 o pow. 0,8159 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr RZ1S/00033143/5.

liczba wyświetleń: 796 dodano: 2019-06-25

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 w Wysokiej Strzyżowskiej, że woda z sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi pod względem mikrobiologicznym, zgodnie z rozporządzeniem ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz....

liczba wyświetleń: 846 dodano: 2019-06-21

Moje lekcje marzeń!

 

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej w Partnerstwie wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Instytucji Edukacyjnych Horodockiego Powiatu na Ukrainie (The Association of Managers of Educational Institutions in the Horodok District), rozpoczęło realizację projektu pn. „Moje lekcje marzeń!”, sfinansowanego z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji...

liczba wyświetleń: 850 dodano: 2019-06-17

Decyzja PPIS w Strzyżowie dot. braku przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59) art. 104 i art. 108, art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1 oraz § 7 oraz § 21 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1152) po zapoznaniu się z wynikami badań wody, pobranej w dniu 20.05.2019 r. z wodociągu zaopatrującego Szkolę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, przeprowadzonych przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. 43-200 Pszczyna zawartych w sprawozdaniu z badań nr SB/53786/05/2019 z dnia 27.05.2019 r.; Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie stwierdza brak przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Jana Kantego w Wysokiej...

liczba wyświetleń: 857 dodano: 2019-06-12

Komunikat skierowany do konsumentów wody z wodociągu zaopatrującego Szkołę Podstawową Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie informuje odbiorców wody z wodociągu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Św. Jana Kantego w Wysokiej Strzyżowskiej, że woda z sieci wodociągowej nie nadaje się do spożycia przez ludzi, w tym: picia, utrzymywania higieny jamy ustnej, przygotowywania posiłków i napojów, mycia naczyń kuchennych i...

liczba wyświetleń: 833 dodano: 2019-06-07

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. u. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3 pkt. 1, § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się z wynikami badań wody pobranej z wodociągu przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w Strzyżowie – wyniki badania wody zawarte zostały w sprawozdaniach z badań Nr SB/49731/05/2019 oraz Nr SB/49732/05/2019 przeprowadzone przez SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe 43-200 Pszczyna, ul. Cieszyńska 52 A stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu Przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w...

liczba wyświetleń: 842 dodano: 2019-06-07

SOSW w Strzyżowie rozpoczyna realizację projektu
„Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”

 

Powiat Strzyżowski/Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy informują o rozpoczęciu 1 czerwca br. realizacji projektu „Nowy oddział przedszkolny szansą dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi” nr RPPK.09.01.00-18-0037/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji...

liczba wyświetleń: 869 dodano: 2019-06-03

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1152 ze zm.), §3 ust. 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.poz. 2096 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w...

liczba wyświetleń: 808 dodano: 2019-05-22

Szkolenie dla właścicieli lasów

 

W dniu 12 maja br. o godz. 12.00 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbędzie się szkolenie dla właścicieli lasów prywatnych z terenu powiatu strzyżowskiego. Szkolenie dotyczyć będzie możliwości ubiegania się o pomoc na „Wsparcie inwestycji zwiększających odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla...

liczba wyświetleń: 917 dodano: 2019-04-30

Ogłoszenie o przetargu

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid....

liczba wyświetleń: 867 dodano: 2019-04-26
 
 

Budżet obywatelski 2017