Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,0740 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej jako działka nr 937/41 o pow. 0,0740 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00033143/5.

liczba wyświetleń: 324 dodano: 2021-04-16

Rozporządzenie wojewody ws. zwalczania wysoce zaraźliwej grypy ptaków (HPAI)

 

Wojewoda Podkarpacki dnia 12 kwietnia br. wydał Rozporządzenie Nr 12/2021 w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI). Rozporządzenie wydane zostało w celu konieczności ochrony gospodarstw, w tym ferm wielkoprzemysłowych, utrzymujących drób w związku z wystąpieniem na trzech fermach drobiu (w powiatach: ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim, łańcuckim) i jednym gospodarstwie przyzagrodowym (w powiecie krośnieńskim) w województwie podkarpackim wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rozporządzenie wprowadza zakaz czasowego organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków – do jego odwołania....

liczba wyświetleń: 259 dodano: 2021-04-16

Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę część o pow. 1 m2 działki nr 270, część o pow. 1 m2 działki nr 347/4, część o pow. 1 m2 działki nr 344/1, położone w Strzyżowie obręb ewid. Nr...

liczba wyświetleń: 269 dodano: 2021-04-14

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce!

 

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.
Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów...

liczba wyświetleń: 378 dodano: 2021-04-01

Decyzja w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzyżowie, w punktach poboru w hydroforni Strzyżów oraz Strzyżów, ul. Zawale 47 i Strzyżów, ul. Zawale 49 w dniu 02.03.2021 r. zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/18351/53/54/03/2021 z dnia 08.03.2021 r. stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu 100-1000 m3/24h...

liczba wyświetleń: 333 dodano: 2021-03-22

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Tropi

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tropie. Działka położona w peryferyjnej (północnej) części m. Tropie,
w odległości około 2,5 km od miasta Strzyżowa. Grunt częściowo w uprawie, częściowo zadrzewiony i zakrzaczony (drzewa i krzewy z samosiewu). W sąsiedztwie występują tereny rolne oraz leśne zadrzewione, od strony południowej występuje zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. Brak bezpośredniego dojazdu do działki. Dostęp do działki poprzez służebność...

liczba wyświetleń: 585 dodano: 2021-01-05

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,4943 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1270/2 o pow. 0,4943 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 600 dodano: 2020-12-21

Ogłoszenie o trzecim przetargu na sprzedaż nieruchomości położnej w Strzyżowie – pow. 0,1453 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie w obrębie ewidencyjnym nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 419/22 o pow. 0,1453 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr...

liczba wyświetleń: 513 dodano: 2020-12-21

Decyzja PPIS w Strzyżowie w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1437), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294) oraz art. 104 i art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w...

liczba wyświetleń: 382 dodano: 2020-12-15

Komunikat PINB w Strzyżowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

 

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym 2020-2021 oraz możliwością zaistnienia przypadków zatruć tlenkiem węgla, przypominam właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, a szczególnie budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz zamieszkania zbiorowego, o obowiązku poddawania obiektów budowlanych kontrolom okresowym stanu technicznego zgodnie z wymogami art. 62 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), a w szczególności o konieczności sprawdzania stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i instalacji gazowej (jeżeli...

liczba wyświetleń: 454 dodano: 2020-10-29
 
 

Budżet obywatelski 2017