Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR 0001

liczba wyświetleń: 191 dodano: 2021-07-16

Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR...

liczba wyświetleń: 174 dodano: 2021-07-16

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001.Przedmiotowa nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Strzyżów, przy ulicy Grunwaldzkiej, około 1 km od centrum miasta. Dwie działki tworzące wspólnie jedną całość o regularnym przebiegu granic, część działki to skarpa a u jej podnóża teren obniżony o około 2m
w stosunku do pozostałej części działki. Przez centralną część gruntu przebiega sieć kanalizacji deszczowej, sieć gazowa i energetyczna biegnie w pobliżu granicy działki. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz tereny...

liczba wyświetleń: 188 dodano: 2021-06-23

Informacja o odwołaniu przetargu

 

Informacja o odwołaniu ogłoszonego na dzień 29 lipca 2021 r. pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./, Burmistrz Strzyżowa odwołuje ogłoszony na dzień 29 lipca 2021 r. na godz. 800 pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr...

liczba wyświetleń: 159 dodano: 2021-06-22

Przetarg na nieruchomość położoną w Strzyżowie – pow. 0,0145

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001. Przedmiotowa nieruchomość położona jest w pośredniej strefie miasta Strzyżów, przy ulicy Grunwaldzkiej, około 1 km od centrum miasta. Dwie działki tworzące wspólnie jedną całość o regularnym przebiegu granic, część działki to skarpa a u jej podnóża teren obniżony o około 2m w stosunku do pozostałej części...

liczba wyświetleń: 166 dodano: 2021-06-21

Decyzja PPIS w sprawie stwierdzenia przydatności wody do spożycia

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu Przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w Strzyżowie – wyniki badania wody zawarte zostały w sprawozdaniach z badań Nr SB/18250/03/2021 i Nr SB/18258/03/2021 z dnia 02.03.2021 r. przeprowadzone przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa Pszczyna, stwierdza przydatność wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym z ww. wodociągu Przedsiębiorstwa „AQUA” Sp. z o.o. w...

liczba wyświetleń: 155 dodano: 2021-06-07

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadce

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Zawadka. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Zawadka, oznaczonej jako działka nr 773/14 o pow. 0,36 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 264 dodano: 2021-05-18

Pożyczki dla rolników

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa, uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu...

liczba wyświetleń: 308 dodano: 2021-04-29

Wiosenna akcja szczepienia lisów

 

Informuję o planowanej w dniach 1-11 maja 2021 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli...

liczba wyświetleń: 269 dodano: 2021-04-20

Ogłoszenie dot. przeprowadzonej oceny oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2021 r. poz. 247/ podaję do publicznej wiadomości informację o: przeprowadzonej procedurze oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi leśnej nr inw. 220/1436 od km 0+000 do km około 2+957 wraz z placami manewrowymi w leśnictwie...

liczba wyświetleń: 244 dodano: 2021-04-19
 
 

Budżet obywatelski 2017