Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Godowej. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Godowa, około 2 km od miasta Strzyżów. Dwie działki tworzące wspólnie jedną całość. Część nieruchomości to łąka a część to teren zadrzewiony i zakrzaczony (drzewa i krzewy z samosiewu).

liczba wyświetleń: 77 dodano: 2021-08-20

Konkursy ARiMR

 

Informujemy o organizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa konkursach fotograficznych pn. „Akcja reaktywacja - jestem na tak dla recyklingu” dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat oraz dla dorosłych pn. „Nowoczesna polska wieś”, a także konkursie dotyczącym nagrania filmu instruktażowego z udzielania pierwszej pomocy pn. „Akcja reanimacja i moc...

liczba wyświetleń: 55 dodano: 2021-08-09

Decyzja PPIS dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu 100-1000m3/24h Strzyżów

 

Na podstawie art. 5 ust. 1, art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzyżowie po zapoznaniu się wynikami badań wody pobranej z wodociągu 100-1000 m3/24h Strzyżów Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w...

liczba wyświetleń: 65 dodano: 2021-08-06

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania likwidacyjnego

 

Likwidatorzy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko, Różanka, Zawadka w likwidacji, wpisani do KRS w dniu 22-06-2021 r. sygnatura sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/001715/21/109, podają do publicznej wiadomości iż na podstawie uchwały NR 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania z dniem 18-12-2020 rozpoczęto proces likwidacji Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Grodzisko, Różanka, Zawadka w...

liczba wyświetleń: 50 dodano: 2021-08-02

Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości w Strzyżowie – Nr 1260 i 1261/8

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomość położoną w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1260 o pow. 0,2184 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RZ1S/00045262/2 oraz działka nr 1261/8 o pow. 0,2184 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 84 dodano: 2021-07-30

Przetarg na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w Strzyżowie – Nr 1264/8

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomość położoną w Strzyżowie obręb ewid. Nr 0001.Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów, położonej w Strzyżowie obręb ewid. nr 0001, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1264/8 o pow. 0,1788 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr...

liczba wyświetleń: 70 dodano: 2021-07-30

Komunikat dot. stosowania środków ochrony roślin

 

Ochrona roślin jest istotnym elementem produkcji roślinnej. Niestety, chemiczna ochrona roślin niesie ze sobą ryzyko dla bezpieczeństwa człowieka oraz dla środowiska. Ryzyko to wiąże się przede wszystkim z niewłaściwym, niezgodnym z etykietą, stosowaniem środków ochrony roślin. Dotyczy to zarówno zabiegów ochronnych przed szkodnikami i sprawcami chorób roślin, ale też co trzeba pamiętać –...

liczba wyświetleń: 67 dodano: 2021-07-28

Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR...

liczba wyświetleń: 144 dodano: 2021-07-16

Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR...

liczba wyświetleń: 122 dodano: 2021-07-16

Ogłoszenie o przetargu

 

BURMISTRZ STRZYŻOWA OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W STRZYŻOWIE OBRĘB EWID. NR...

liczba wyświetleń: 103 dodano: 2021-07-16
< previous123456789
 
 

Budżet obywatelski 2017