Przetarg na sprzedaż nieruchomości położnej w Bonarówce - pow. 0,15 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Bonarówka. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Bonarówka, oznaczonej jako działka nr 138 o pow. 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00008719/0.

liczba wyświetleń: 118 dodano: 2022-08-22

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Wojewoda Podkarpacki zawiadamia o wydaniu decyzji znak: N-VIII.747.2.8.2022 z dnia 10 maja 2022 r. o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.: Budowa infrastruktury kolejowej obejmującej: tor mijankowy, dwa perony kolejowe wraz z wyposażeniem i dojściami, obiekty inżynieryjne, drogę, przejazd kolejowo-drogowy, elektroenergetykę, teletechnikę oraz urządzenia do sterowania ruchem kolejowym w kilometrze od 24,338 do 25,416 linii kolejowej nr 106, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 03-734 Warszawa, ul. Targowa...

liczba wyświetleń: 210 dodano: 2022-05-17

Akcja szczepienia lisów

 

Informuję o planowanej w dniach 23 kwietnia-9 maja 2022 r. wiosennej akcji doustnych szczepień lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wyłączeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wykładanie ręczne (wokół osiedli...

liczba wyświetleń: 159 dodano: 2022-05-05

Protokół z konsultacji społecznych - nazwy rond

 

Zarządzeniem Nr 42/22 Burmistrza Strzyżowa z dnia 2 marca 2022 roku poddane zostało konsultacji społecznej nadanie nazw trzem skrzyżowaniom o ruchu okrężnym (rondom) w ciągu tzw. dużej obwodnicy Strzyżowa. Konsultacje polegać miały na zebraniu uwag i propozycji mieszkańców Gminy Strzyżów nazw dla 3 rond w ciągu tzw. dużej obwodnicy...

liczba wyświetleń: 224 dodano: 2022-04-13

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1984) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.) WOJEWODA PODKARPACKI ZAWIADAMIA, że na wniosek złożony w dniu w dniu 31.12.2021 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: N-VIII.747.2.5.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury linii kolejowej nr 106 Rzeszów Główny – Jasło w km 28+544 – 28+628 w ramach projektu: Budowa peronu nr 1 z wyposażeniem i dojściem w km od 28,544 – 28,628 linii kolejowej nr 106 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa i modernizacja linii kolejowych oraz infrastruktury przystankowej realizowanego w ramach projektu: „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej”, zlokalizowanej na działkach o nr...

liczba wyświetleń: 229 dodano: 2022-03-29

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie – pow. 0,0762 ha

 

Burmistrz Strzyżowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Strzyżowie obręb ewid. 0001. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w Strzyżowie obręb ewid. 0001, oznaczonej jako działka nr 937/39 o pow. 0,0762 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 349 dodano: 2022-03-23

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego

 

Obwieszczenie z dnia 15 marca 2022 r. o wydaniu decyzji znak: N-VIII.7820.1.19.2021, z dnia 24 lutego 2022 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) od km 11+400 do km 21+671 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami...

liczba wyświetleń: 225 dodano: 2022-03-15

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawadce.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Zawadka, oznaczonej jako działka nr 771/1 o pow. 0,05 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 396 dodano: 2022-01-28

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Wysokiej Strzyżowskiej.

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Wysoka Strzyżowska, oznaczonej jako działka nr 1598/2 o pow. 0,07 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą...

liczba wyświetleń: 369 dodano: 2022-01-28

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Tropii

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Strzyżów położonej w miejscowości Tropie, oznaczonej jako działka nr 168/2 o pow. 0,2973 ha, dla której Sąd Rejonowy w Strzyżowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą RZ1S/00035420/5. Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w pośredniej części miejscowości Tropie, około 0,2 km od granic miasta Strzyżów. Działka niezabudowana o regularnym przebiegu...

liczba wyświetleń: 377 dodano: 2022-01-24
< previous123456789
 
 

Budżet obywatelski 2017