Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Kolorowy plac zabaw w miejscowości Bajkowo

Miejscowość: Bajkowo

Szczegółowy opis projektu zadania

Projekt zadania dotyczy utworzenia placu zabaw w miejscowości Bajkowo na działce nr ewid. 1235/5. Działka zlokalizowana jest obok Domu Ludowego, który jest centralnym punktem wsi. To korzystne położenie placu zabaw pozwoli na stworzenie warunków bezpiecznej i aktywnej zabawy dla małych i większych mieszkańców naszej miejscowości. Plac zabaw zajmie obszar ok. 400 m2 i będzie składał się z następujących urządzeń:
• 1 szt. zestawu zabawowego,
• 1 szt. huśtawki ważki,
• 1 szt. huśtawki podwójnej,
• 1 szt. karuzeli tarczowej trójramiennej,
• 1 szt. betonowego stołu do tenisa stołowego,
• 1 szt. ławki z oparciem,
• 1 szt. kosza na śmieci,
• 1 szt. tablicy z regulaminem placu zabaw.
Część działki zostanie przygotowana pod montaż urządzeń. Nawierzchnia będzie przepuszczalna bez konieczności stosowania odwodnień – bezpieczna trawiasta. Wszystkie urządzenia będą spełniać normy bezpieczeństwa (atest) pozwalające na wszechstronny rozwój bawiących się na nich dzieci oraz zostanie zachowana tzw. strefa bezpieczeństwa czyli wolna przestrzeń wokół każdego urządzenia. Uzupełnieniem placu zabaw będzie betonowy stół do gry w tenisa stołowego. Plac zabaw zostanie oznakowany za pomocą regulaminu określającego zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas korzystania z urządzeń.
Inwestycja wymaga zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Uzasadnienie realizacji zadania

Celem niniejszego projektu zadnia, jest stworzenie placu zabaw dla małych i większych mieszkańców wsi Bajkowo, który zapewnieni odpowiednie warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy.
Obecnie w naszej miejscowości nie ma takiego miejsca, w którym dzieci wspólnie z rodzicami czy dziadkami mogliby spędzić miło, a przede wszystkim aktywnie swój wolny czas.
Utworzenie ogólnodostępnego, atrakcyjnego placu zabaw, pozwoli na zaspokojenie potrzeb ruchu dzieci w wieku 3-12 lat (urządzenia do zabawy), a stół do gry w tenisa stołowego dzieciom, młodzieży i dorosłym w wieku 3 – 100 lat.
W wyniku tak dobranej oferty rekreacyjnej skierowanej nie tylko do dzieci ale i do dorosłych, poprawie ulegnie jakość życia naszych mieszkańców. Tym samym projekt przyczyni się do prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci, młodzieży i dorosłych, a także będzie miejscem, które urozmaici spędzanie wolnego czasu.
Plac zabaw będzie ogólnodostępny tzn. będą mogli z niego korzystać nie tylko mieszkańcy wsi Bajkowo, ale również osoby zamieszkujące teren gminy Strzyżów i osoby z poza tego terenu. Miejsce to będzie pełniło również rolę integracji środowiska lokalnego, ponieważ stanie się ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, rodziców, dziadków. Pozwoli na zacieśnienie więzi, powstawaniu pozytywnych relacji.
Plac zabaw przyczyni się również do wzrostu atrakcyjności miejscowości pod względem walorów turystycznych i krajobrazowych, a przede wszystkim spełni marzenie trzech pokoleń mieszkańców wsi Bajkowo.

Szacunkowe koszty zgłaszanego zadania

 Lp.  Składowe części zadania   Szacunkowe koszty brutto
 1.  Zestaw zabawowy 14.883 zł 
 2.  Huśtawka ważka 1.845 zł 
 3.  Huśtawka podwójna 1.907 zł 
 4.  Karuzela tarczowa trójramienna    4.059 zł 
 5.  Betonowy stół do tenisa stołowego 5.500 zł 
 6.  Ławka z oparciem 800 zł 
 7.  Kosz na śmieci 606 zł 
 8.  Tablica z regulaminem 400 zł 
  OGÓŁEM:  30.000 zł 

Liczba odsłon: 4066