Urząd Miejski w Strzyżowie

ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów
tel. 17 2761 354, fax 17 2763 219
www.strzyzow.pl, e-mali: gmina@strzyzow.pl

Co to jest Budżet Obywatelski

Budżet Obywatelski – należy przez to rozumieć formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Gminy Strzyżów na wskazane przez mieszkańców projekty mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, o których mowa w przepisie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.).

Czego mogą dotyczyć projekty zadań

Ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego finansowane są zadania zgłaszane przez mieszkańców, mieszczące się w zakresie zadań własnych gminy, o których mowa w przepisie art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym dotyczące:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;
4) działalności w zakresie telekomunikacji;
5) lokalnego transportu zbiorowego;
6) ochrony zdrowia;
7) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
8) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
9) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
10) edukacji publicznej;
11) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury, oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
12) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
13) targowisk i hal targowych;
14) zieleni gminnej i zadrzewień;
15) cmentarzy gminnych;
16) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
17) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
18) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
19) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
20) promocji gminy;
21) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.);
22) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Jak i kto może zgłaszać projekty zadań

1. Projekt zadania może składać każdy mieszkaniec, który najpóźniej w dniu ogłoszenia konkursu tj. 15 maja 2018 r. ukończył 18 lat i jest zameldowany na pobyt stały na terenie Gminy Strzyżów.
2. Projekt zadania można składać za pomocą formularza interaktywnego dostępnego na stronie www.strzyzow.pl/bo w zakładce „ZGŁOŚ PROJEKT”.
3. Formularz może zostać wypełniony bezpośrednio na stronie www.strzyzow.pl/bo lub z niej pobrany, wypełniony i odesłany w formie odrębnego pliku jako załącznik pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@strzyzow.pl, lub nagrany na płytę CD i dostarczony do Urzędu Miejskiego, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów.
4. Formularz projektu zadania powinien być wypełniony w wersji elektronicznej, mieć formę edytowalną umożliwiającą kopiowanie tekstu. Nie można przesłać w/w formularza w postaci skanu.
5. Integralną częścią formularza jest „lista poparcia dla projektu zadania”, którą podpisaną przez co najmniej 15 innych mieszkańców spełniających również wymagania zawarte w pkt. 1 należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie w postaci oryginału. Lista poparcia może zostać złożona w wersji elektronicznej w postaci skanu.
6. Formularz projektu zadania należy złożyć na dziennik podawczy w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Strzyżowie w wersji elektronicznej (e-mail, płyta CD) oraz w wersji papierowej (oryginał) wraz z niezbędnymi załącznikami, tj. listą poparcia dla projektu zadania i odpowiednimi kosztorysami, oświadczeniami, jeżeli dotyczą specyfiki danego projektu.
7. Wypełniony formularz projektu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (zapis na płycie CD) wraz z załącznikami można wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego w Strzyżowie przy ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów, z dopiskiem „Budżet Obywatelski” - wówczas za datę złożenia projektu zadania uważa się termin wpływu do Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, a nie datę nadania.
8. Każdy mieszkaniec Gminy Strzyżów, który chce poprzeć dany projekt zadania, udziela swojego poparcia, składając podpis na "liście poparcia dla projektu zadania". Jedna osoba może podpisać więcej niż jedną listę poparcia.  

9. Zgłaszający projekt zadania, który reprezentuje daną grupę mieszkańców nie może jednocześnie popierać swojego projektu zadania tzn. nie może złożyć swojego podpisu na liście poparcia.          

10. Projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego można składać w terminie od 25 czerwca 2018 r. od godz. 8.00 do 20 lipca 2018 r. do godziny 15.00 włącznie.

Jak i kto może głosować

Wybór przedsięwzięć do realizacji jest punktem kulminacyjnym Budżetu Obywatelskiego. Głosować będzie można od 1 do 11 września br. w sposób tradycyjny za pomocą kart do głosowania dostępnych w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie oraz innych punktach wymienionych w załączniku nr 3 do Regulaminu BO, a także drogą internetową za pomocą strony www.strzyzow.pl/bo. W głosowaniu mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Strzyżów, którzy najpóźniej w dniu 30.08.2018 roku, ukończyli 18 lat i są zameldowani na pobyt stały na jej terenie.

Aby realizacja projektu zadania była możliwa, wymaga się uzyskania w wyniku głosowania minimalnego poparcia dla projektu zadania, które wynosi odpowiednio:
- w miejscowościach do 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 25% uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów (Bonarówka, Brzeżanka, Gbiska, Glinik Charzewski, Glinik Zaborowski, Łętownia, Tropie, Zawadka, Żarnowa, Żyznów);
- w miejscowościach powyżej 1000 mieszkańców, minimalne poparcie wynosi 15% uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów (Dobrzechów, Godowa, Grodzisko, Wysoka Strzyżowska);
- w miejscowości Strzyżów wymagana liczba głosów uprawnionych do głosowania ujętych w Stałym Rejestrze Wyborców Gminy Strzyżów wynosi 400.

CO TO JEST LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU ZADANIA?

Każdy mieszkaniec Gminy Strzyżów, który chce poprzeć dany projekt zadania, udziela swojego poparcia, składając podpis na "liście poparcia dla projektu zadania". Jedna osoba może podpisać więcej niż jedną listę poparcia.   

Konieczność zebrania podpisów innych mieszkańców sprzyja przede wszystkim upowszechnianiu wiedzy o Budżecie Obywatelskim. Umożliwia zdobycie wstępnej akceptacji i poparcia dla danego przedsięwzięcia oraz – co równie ważne – może przyczynić się do budowy zaufania pomiędzy mieszkańcami. Konieczność zbierania podpisów stanowi również okazję do rozmów pomiędzy mieszkańcami o danej miejscowości, jej potrzebach, samym pomyśle oraz o Budżecie Obywatelskim. To wszystko powinno sprzyjać budowie relacji.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy mój pomysł na projekt zadania będzie zrealizowany?
Jeżeli projekt zadania, zostanie poparty przez co najmniej 15 innych mieszkańców (lista poparcia), następnie przejdzie pozytywnie weryfikację, której dokona Podzespół ds. Weryfikacji i w efekcie projekt ten zostanie wybrany przez mieszkańców w wyniku głosowania, to jego realizacja jest przewidziana w 2019 r.

Jak dokonać wyceny kosztów mojego pomysłu?
Zgłaszający projekt zadania musi określić przybliżony koszt jego realizacji. Jeżeli zakres projektu zadania, obejmuje roboty budowlane dotyczące oświetlenia lub robót budowalnych na drogach, na których taka inwestycja może być realizowana przez Gminę Strzyżów, to muszą być one poparte kosztorysem szacunkowo-orientacyjnym lub wyceną, które zawierają co najmniej dane dotyczące ilości, ceny jednostkowej i wartości. Zdając sobie jednak sprawę, że dla wielu mieszkańców oszacowanie budżetu będzie sprawiało wiele trudności, Burmistrz wyznaczy Pracownika Urzędu Miejskiego w Strzyżowie, który będzie udzielał konsultacji w zakresie prawidłowej wyceny kosztów.

Zachęcamy jednak mieszkańców do szukania informacji nt. danego przedsięwzięcia i wybór optymalnego rozwiązania.

 

X