Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa,

Gospodarki Komunlanej i Mieszkanowej 

 

1.

Podział nieruchomości – zatwierdzenie projektu podziału

 

2.

Zamiana nieruchomości

 

3.

Rozgraniczenie nieruchomości

 

4.

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

5.

Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 

 

6.

Sprzedaż nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

 

7.

Wydzierżawienie nieruchomości

 

8.

Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemcy

 

9.

Oddanie nieruchomości w użyczenie

 

10.

Przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości

 

11.

Zgoda na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej

 

12.

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

 

13.

Wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym

 

14. Zgłoszenie szkody łowieckiej  wniosek

15.

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

 wniosek

16.  Zgłoszenie wycinki drzew wniosek

17.

Wydanie zezwolenia na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne

 

18.

Czasowe odebranie właścicielowi zwierzęcia, które jest okrutnie traktowane lub zaniedbywane

 

19.

Wydanie nakazu wykonania czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania instalacji lub urządzenia na środowisko

 

20.

Informacja o wyrobach zawierających azbest i sposobach ich wykorzystania

 informacja

21.

Postępowanie w sprawie uregulowania stanu wody na gruncie

 

22.

Ugody w sprawie zmian stanu wody na gruncie

 

23.

Zezwolenie na zakładanie i przeprowadzanie urządzeń infrastruktury technicznej

 

24.

Wydanie nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania

 

25.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

 

26.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

 

27.

Nabycie nieruchomości

 
 

Budżet obywatelski 2017