Namsos (Norwegia)

     14 czerwca 2010 roku w Strzyżowie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Gminą Strzyżów a miastem Namosos, którą sygnowali Burmistrz Strzyżowa Marek Śliwiński oraz Burmistrz Namsos, Morten Stene.

 

     Początki wzajemnych kontaktów naszych miast miały charakter ekologiczny. Strzyżów jako członek Związku Komunalnego „Wisłok” realizującego programy służące ochronie wód  rzeki Wisłok i jej dopływów, uczestniczył we współpracy ZK w tym zakresie z partnerami z Norwegii.  Przygotowywany w 2008 roku przez Gminę Strzyżów do realizacji projekt kanalizacji prawobrzeżnej części Strzyżowa, który miał być finansowany ze środków  funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wymagał posiadania partnerstwa z podmiotem norweskim. Taką współpracę nawiązano podczas przygotowywania koncepcji modernizacji oczyszczalni ścieków przy udziale firmy RambØll Danmark A/S Water and Waste Services International.

 

     Kolejnym krokiem do zacieśnienia kontaktów z partnerami „znad fiordów”, była wizyta studyjna członków ZK „Wisłok” w Norwegii, w której uczestniczył także Burmistrz Strzyżowa. Wtedy to pojawił się pomysł by skorzystać z doświadczeń norweskich gmin w zakresie zbiórki, składowania i utylizacji odpadów stałych, i wtedy też padła obustronna deklaracja o nawiązaniu partnerskich kontaktów między Strzyżowem a  gminą Namsos.

 

     W konsekwencji 14 czerwca 2010 r., podczas pobytu delegacji z Norwegii, podpisano umowę o partnerstwie, która przewiduje m.in.:

  • prowadzenie szerokiej współpracy w wielu dziedzinach pomiędzy mieszkańcami obu gmin,
  • utrzymywanie stałych więzi pomiędzy miastami, szczególnie poprzez wymianę dzieci i młodzieży,
  • wymianę w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i turystyki,
  • rozwijanie kontaktów pomiędzy mieszkańcami i przedsiębiorcami. 

 

Dużą pomoc w nawiązaniu kontaktów wykazała Turid Haugen z norweskiej organizacji Norwegian Association of  Local and Regional Authorities (KS).

             

 
 

Budżet obywatelski 2017